من برای صبرتون یه یا علی می خوام. همـــــِین !
عقیق
گاهی فکر می کنم.
گاه گاهی فکر می کنم که چه کم فکر می کنم.
و هر از چند گاهی فکر می کنم که چه خوب است کم فکر می کنم.

آخرین مطالب


دشوار ترین لحظات معلمی

در تجربه معلمی مختصرم چند چیز را از همه دشوار تر یافتم :
اول اینکه دانش آموزی را بیش از یک دانش آموز دوست بدارم.
دوم آنکه مجبور باشم دانش آموزی را برای خودش خرد کنم.
سوم انکه به دلایل فنی و تربیتی نتوانم همه احساسم را، مثبت یا منفی به دانش آموزی ابراز کنم.
چهارم انکه دانش آموزی را دوست بدارم و او با من معامله یک مدرس معمولی نماید.
پنجم انکه از دانش آموزی حقیقتا عصبانی شوم.
ششم آنکه صلاح نباشد عذر دانش آموز خاطی را زود بپذیرم.
هفتم آنکه در غلبه بر احساساتم در کلاس نا توان مانم.
هشتم آنکه در جوار محبوب هشتمین همراه بچه ها نباشم.
از همه دشوار تر این است که چند مورد در یک آن پدید آید.

.
.
.